අප අමතන්න

ආයතනික නම:

සීමාසහිත ෂුයාං ජෙන්සන් නවක ද්‍රව්‍ය ද්‍රව්‍ය සමාගම

සමාගම් ලිපිනය:

අංක 42, සික්සි පාර, උතුරු ආර්ථික සංවර්ධන කලාපය, සුයාං ප්‍රාන්තය, සුකියන් නගරය, ජියැන්ග්සු පළාත

සමාගම් දුරකථනය:

86-0527-83083000

විකුණුම් දුරකථනය:

86-0527-87860000

විද්යුත් තැපෑල: